Nhà máy nước – Perfect Water

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đi buôn có phường - Đi đường có lối !

Đang gọi vốn

14,000,000,000 chia thành 4,000 phần

PERFECT WATER

Xây dựng một môi trường trao đổi thông tin, chia sẽ những giá trị của cuộc sống.