Chuỗi Coffee

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đi buôn có phường - Đi đường có lối !

3,500,000,000 chia thành 1,000 phần

Chuỗi Coffee - Nơi lựa chọn thông minh

Xây dựng một môi trường trao đổi thông tin, chia sẽ những giá trị của cuộc sống.