Chuỗi Bún Real – BR01

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đi buôn có phường - Đi đường có lối !

14,000,000,000 chia thành 4,000 phần

Chuỗi Bún Real - Nơi lựa chọn thông minh

Xây dựng một môi trường trao đổi thông tin, chia sẽ những giá trị của cuộc sống.